Všeobecné obchodní podmínky-VOP

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností OK WELD s.r.o., se sídlem Havránkova 11, 619 00 Brno, IČ: 25 52 51 40 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující").
Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího.
Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) název firmy, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaného zboží
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího
Potvrzení objednávky provede prodávající písemně,nebo telefonicky po vzájemné dohodě s kupujícím.Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Dodávky jsou realizovány na základě kupní smlouvy,nebo rámcové smlouvy,nebo smluvní vztah vzniká oboustranně potvrzeným dodacím listem a fakturou od dodaného zboží. Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech řádně zaplatit.

3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V případě, že se smluvní strany na změně ceny nedohodnou, je kterákoliv ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě,den předání u kupujícího, nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Při předání je potvrzen kupujícím dodací list.Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů spojených s dopravou.

5. Přechod rizika

Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci či kupujícímu.

6. Vadné a pozdní plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.
Kupující je povinen při osobním odběru zboží prohlédnout neprodleně při jeho převzetí.

Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen zdokumentovat viditelné poškození zboží ,nebo jeho vadné množství a zápis nechat podepsat řidiči přepravce. Zjištěné nedostatky v množství a druhu pak oznámit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen odstranění zjištěných vad uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího vyrozumí.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Prodávající vystaví fakturu při nebo po dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 30.dne prodlení ve výši 0,3 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.
Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího.
Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

9. Jiná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např.živelné pohromy, energetické a provozní poruchy a pod). Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
V případě, že je kupující v prodlení s jakýmkoliv závazkem vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit veškeré další dodávky zboží kupujícímu, a to i z již uzavřených smluv. Prodávající není v tomto případě v prodlení s plněním až do doby, kdy kupující své závazky vůči prodávajícímu uhradí.
Kupující je povinen dodané výrobky skladovat v souladu s podmínkami uvedenými v katalogu PSM firmy Esab. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti a o vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s těmito smlouvami budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz,přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2008 a nahrazují Všeobecné podmínky a jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.

Rychlý kontakt:

Brno

GSM:+420 739 088 088
e-mail:okweld@sendme.cz

provozní doba:
Po - Pá
7:00 - 15:00Luka nad Jihlavou

(pobočný sklad)
GSM: +420 604 111 221
e-mail:
Dvorak.okweld@o2active.cz

provozní doba:
Po - Pá
7:00 - 15:00Obchodní podmínky

Bezpečnostní listy

OK WELD s.r.o. - ekatalog.czSvařovací a svářecí technika, materiály - ekatalog.cz